Bon na innowacje dla MŚP

Bon na innowacje dla MŚP

Dotacje na e-usługi

2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Dofinansowanie dla firm, które chciałby wprowadzić nowy lub znacząco ulepszoną usługę, produkt, wyrób czy technologię produkcji.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Co do zasady – mikro firma – zatrudnia nie więcej niż 10 osób. Małe przedsiębiorstwo, to w wielkim skrócie, firma, która zatrudnia od 10 do 49 osób, średni podmiot natomiast zatrudnia od 50 do 249 osób.

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Minimalna wartość projektu to: 60.000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu to: 400.000,00 PLN
Poziom dofinansowania wynosi max. 85%

Dotacja jest udzielana w formie pomocy de minimis. Pomoc taka w okresie 3 lat może wynieść maksymalnie 200 tys. EUR. Zatem jeśli przedsiębiorca już korzystał z pomocy de minimis, musi pamiętać, aby nie przekroczyć 200 tys. EUR.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup usługi polegającej na opracowaniu nowej lub znacząco ulepszonej usługi, wyrobu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

PRZYKŁADY WYDATKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE:

  • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych: licencje na oprogramowanie, prace programistyczne dotyczące budowy modułów serwisów internetowych, serwisy internetowe lub aplikacje mobilne
  • koszty zakupu usług związanych z opracowaniem receptur, dokumentacji technicznej, wzorów użytkowych itp.
  • usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;
  • usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, (koszt usługi, nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu)
  • materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, (koszt materiałów, nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu)

KTO MOŻE BYĆ WYKONAWCĄ USŁUGI:

Wykonawcą usług, mogą być wyłącznie
1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni z przyznaną kategorią naukową A+, A albo B: Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową dostępna jest w podanym linku: Lista jednostek B+R
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
3) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Polska Akademia Umiejętności;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
lub
7) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
8) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
9) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
10) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).

TERMINY:
 
Nabór wniosków będzie trwał w następujących etapach:
I etap – od 8 czerwca do 8 sierpnia 2017 roku;
II etap – od 9 sierpnia do 9 października 2017 roku;
III etap – od 10 października do 10 grudnia 2017 roku;
IV etap – od 11 grudnia 2017 r. do 8 lutego 2018 roku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995