Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.
Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?
Do konkursu mogą przystąpić podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Co do zasady:
Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 10 osób,
Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób,

Podmioty aplikujące mogą być:

  • przedsiębiorstwami,
  • konsorcjami przedsiębiorstw,
  • konsorcjami naukowo-przemysłowymi (składającymi się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE?
1) wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu,
2) udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę ,
3) sprzedaż praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?
• koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
• koszty podwykonawstwa – można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę
• pozostałe koszty bezpośrednie, m. in. koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych, koszty budynków i gruntów (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, amortyzacja)
• pozostałe koszty operacyjne, np. materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty promocji projektu
• koszty pośrednie, m. in. koszty wynajmu lub utrzymania budynków, Koszty administracyjne, Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, koszty delegacji

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?
projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;

POZIOM DOFINANSOWANIA Z PREMIĄ:
• mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo – max. 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych, max. 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;
• średnie przedsiębiorstwo – max. 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych, max. 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych.

TERMINY AKTUALNE:
III runda – od 21 kwietnia do 18 maja 2020 r. (było do 30 kwietnia) ,
VI runda – od 19 maja do 18 czerwca 2020 r. do godziny 16:00 (było do 1 czerwca).

JEŚLI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ KWALIFIKUJĄCYM SIĘ DO PROJEKTU BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA NIE CZEKAJ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Chcesz dowiedzieć się więcej?
napisz do nas biuro@foresightgroup.pl