Dofinansowanie na patenty

Dofinansowanie na patenty

W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.4 dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.
Co do zasady:
• Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 10 osób,
• Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
• Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?
W ramach projektu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia, które mają na celu:

  • uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo

  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych

TERMINY:
Wnioski można składać do 29 listopada 2018r.

Chcesz uzyskać dofinansowanie na patenty – nie czekaj! Skontaktuj się z nami!
Chcesz dowiedzieć się więcej?
napisz do nas biuro@foresightgroup.pl