Innowacje w mazowieckich MŚP

Innowacje w mazowieckich MŚP

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

3.3 INNOWACJE W MŚP

Celem działania jest wzmocnienie potencjału sektora MŚP na Mazowszu, przede wszystkim w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz wdrażania innowacji. Wsparcie będzie nakierowane głównie na rozbudowę przedsiębiorstw, w szczególności związaną z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i usług w skali regionu.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

W konkursie o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, chcące zrealizować inwestycję na terenie województwa mazowieckiego, które prowadzą działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Co do zasady:

 • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia do 9 osób,
 • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
 • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób.

TYPY PROJEKTÓW:

 1. Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm.

W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji następujące typy projektów:

 • rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;
 • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Poziom dofinansowania:

Pozom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju pomocy, regionu i wielkości przedsiębiorstwa:

 1. W ramach pomocy de minimis:
 • 80% dofinansowania do inwestycji
 1. W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej po uwzględnieniu premii:

a) region ciechanowsko-płocki:

 • 55% dofinansowania do inwestycji dla mikro i małego przedsiębiorstwa
 • 45% dofinansowania do inwestycji dla średniego przedsiębiorstwa

b) region ostrołęcko-siedlecki:

 • 55% dofinansowania do inwestycji dla mikro i małego przedsiębiorstwa
 • 45% dofinansowania do inwestycji dla średniego przedsiębiorstwa

c) region radomski i warszawski wschodni:

 • 55% dofinansowania do inwestycji dla mikro i małego przedsiębiorstwa
 • 45% dofinansowania do inwestycji dla średniego przedsiębiorstwa

d) region warszawski zachodni:

 • 40% dofinansowania do inwestycji dla mikro i małego przedsiębiorstwa
 • 30% dofinansowania do inwestycji dla średniego przedsiębiorstwa

e) miasto stołeczne Warszawa do dnia 31.12.2017:

 • 35% dofinansowania do inwestycji dla mikro i małego przedsiębiorstwa
 • 25% dofinansowania do inwestycji dla średniego przedsiębiorstwa

f) miasto stołeczne Warszawa od dnia 01.01.2018:

 • 30% dofinansowania do inwestycji dla mikro i małego przedsiębiorstwa
 • 20% dofinansowania do inwestycji dla średniego przedsiębiorstwa.

 Wielkość dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania 4 000 000,00 zł
Minimalny poziom dofinansowania 2 000 000,00 zł.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

1.Materiały i roboty budowlane, w szczególności:

 • prace budowlano – montażowe,
 • prace adaptacyjne, prace wykończeniowe

2. Zakup lub modernizacja środków trwałych wraz z kosztem dostawy, instalacji i uruchomienia (minimum 60% kosztów kwalifikowalnych projektu):

 • maszyn, sprzętu i urządzeń;
 • materiałów niezbędnych do wytworzenia maszyn i urządzeń;
 • montażu i pierwszego uruchomienia, sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu;
 • dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze.

3. Wartości niematerialne i prawne:

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R,

Wydatki dotyczące technologii informacyjno – komunikacyjnych nie mogą przekroczyć 30% wydatków kwalifikowalnych projektu (np. zakup i konfiguracja sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowania, baz danych oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji).

4. Koszty ogólne:

 • wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN. W ramach limitów określonych w wytycznych programowych na działania informacyjno-promocyjne kwalifikowalne są wyłącznie wydatki dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych, tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektu.

TERMINY:

Termin naboru wniosków: od 28.11.2016 do 31.01.2017

Termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2017

 

JEŚLI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ KWALIFIKUJĄCYM SIĘ DO PROJEKTU INNOWACJE W MAZOWIECKICH MŚP NIE CZEKAJ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995