Dotacje na szkolenia

DOTACJE NA SZKOLENIA DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na dofinansowanie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych dla pracowników i pracodawców, co ma zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającego się rynku pracy.

KTO SKŁADA WNIOSEK O DOFINANSOWANE SZKOLENIA?

O dofinansowane szkolenia mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie własnych kompetencji lub kompetencji pracowników w firmie.

Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiedni wniosek. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pracodawca zawiera umowę z Starostą i jednocześnie sam zawiera umowę z pracownikiem na czas takiego szkolenia.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Od 2016r. w szkoleniu może wziąć udział pracownik i pracodawca niezależnie od wieku.

Musi to być jednak osoba zatrudniona na umowę o pracę, niezależnie czy to na czas określony czy też nie. W przypadku osób zatrudnionych na czas określony czas szkolenia musi zawierać się w czasie, w którym ma umowę o pracę.

JAKA JEST KWOTA DOTACJI DLA FIRM?

W przypadku mikroprzedsiębiorców, czyli przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób, kwota takiego dofinansowania wynosi 100% poniesionych kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, natomiast w przypadku pozostałych przedsiębiorców w wysokości 80% tych kosztów, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Oznacza to, że nie może być to kwota wyższa niż około 11 tys. zł na jednego pracownika na jedno szkolenie wraz z kosztami badania lekarskiego i psychologicznego oraz kosztami ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?

Środki z KFS można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

JAKIE SĄ WARUNKI PRZYZNAWANIA WSPARCIA?

Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków KFS w 2016 roku w pierwszej kolejności pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów na:

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 • wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników.

JAK CZĘSTO MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ?

Limity szkoleń zależą od regulaminu urzędu, do którego będzie składany wniosek.

JAKI JEST LIMIT MIEJSC NA JEDNEGO PRACODAWCĘ?

Nie ma limitu osób, które Ty jako pracodawca możesz wysłać na szkolenie.

JAKIE SĄ PRZEDZIAŁY CZASOWE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków, czyli w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, takie szkolenie musi rozpocząć się w 2016 r. PUP w ciągu 14 dni przesyła środki na tego rodzaju szkolenie. Pracodawca w ciągu 7 dni ma obowiązek rozdysponować przekazane środki (czas może ulec zmianie w zależności od warunków umowy podpisanych z urzędem)

KONTROLA

W przypadku kontroli należy przedstawić:

 • faktury poświadczone za zgodność z oryginałem, tzn. zawierające w swojej treści takie informacje jak: rodzaj odbytego szkolenia, kto brał w nim udział, kwota szkolenia,
 • potwierdzenie przelewu,
 • kserokopie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Pamiętaj!

Jeśli w trakcie trwania szkolenia rozwiążesz umowę o pracę z pracownikiem lub pracownik zwolni się z pracy musisz zwrócić koszty szkolenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995