Fundusze Europejskie 2021-2027

Konkursy na okres 2021-2027

Sprawdź gdzie można dostać pieniądze i co ty możesz na tym zyskać.

  • Program operacyjny w zakresie infrastruktury transportu, energetyki i środowiska, zdrowia, kultury, nauki i edukacji oraz spraw społecznych, CP2,3,4,5 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (obecny POIiŚ) – program będzie obejmował następujący zakres: ochrona środowiska, przystosowanie do zmian klimatycznych, gospodarcze wykorzystanie zasobów środowiskowych, gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywność energetyczna, wsparcie produkcji energii z odnawialnych źródeł, wsparcie infrastruktury energetycznej i systemów smart, rozwój infrastruktury transportowej (drogowej i kolejowej, intermodalnej, morskiej, śródlądowej), zmniejszenie emisyjności sektora transportu, wzmocnienie infrastruktury ochrony zdrowia, ochrona dziedzictwa kulturowego.
  • Program operacyjny w zakresie badań, rozwoju oraz innowacyjności, CP1 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (obecny POIR) – program będzie obejmował następujący zakres: zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, w tym kompetencji i umiejętności dla innowacji oraz systemu ochrony własności intelektualnej, wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów z ich udziałem, wsparcie etapu wdrażania wyników prac B+R, wsparcie mechanizmów dyfuzji wiedzy w gospodarce (transfer technologii), rozwój potencjału sektora venture capital, rozwój nowych modeli biznesowych na rzecz transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacja modeli biznesowych polskich przedsiębiorstw w kierunku określanym jako “Przemysł 4.0” oraz rozwój kompetencji i umiejętności wspierających transformację gospodarczą.
  • Program operacyjny w zakresie rozwoju cyfrowego, CP1,3 (Program Operacyjny Polska Cyfrowa (obecny POPC) – program będzie obejmował następujący zakres: cyfrowe kompetencje społeczeństwa, cyberbezpieczeństwo, zwiększanie podaży e-usług sektora publicznego, cyfryzację sektora transportu gospodarczego, zwiększenie dostępu do usług ultra-szybkiego szerokopasmowego Internetu.
  • Program operacyjny w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego, CP4 (obecny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – program będzie obejmował następujący zakres: dobre rządzenie (m.in. poprawa jakości i skuteczności zarządzania strategicznego na poziomie państwa, regionów i samorządów lokalnych), rozwój innowacji społecznych, rynek pracy sprzyjający włączeniu społecznemu, integrację społeczną, system opieki zdrowotnej i opiekuńczej wspierający zdrowie i aktywność społeczno-gospodarczą wszystkich grup społecznych, rozwój kompetencji zawodowych.
  • Program operacyjny w zakresie województw wschodniej Polski, CP1,2,3 (obecny Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) – program będzie obejmował następujący zakres: zwiększenie dostępności transportowej (w tym pomiędzy większymi ośrodkami lub w obszarze funkcjonalnym), niskoemisyjny transport, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój przedsiębiorstw, rozwój systemu dystrybucji energii oraz wsparcie procesów budowy gospodarki obiegu zamkniętego.
  • Program operacyjny w zakresie wspierania regionów z deficytem/obszarów słabszych gospodarczo, CP1,2,3,4,5 (brak odpowiednika w obecnej perspektywie), Program Ponadregionalny – program będzie obejmował następujący zakres: likwidowanie barier rozwojowych, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, aktywizację lokalnych zasobów ludzkich, pobudzanie lokalnych inicjatyw gospodarczych czy społecznych, poprawę dostępu mieszkańców do podstawowych usług publicznych, realizacja zintegrowanych pakietów działań na bazie strategii ponadlokalnej, wypracowanej pomiędzy jst lub jst+samorząd województwa.
  • Program Operacyjny Pomoc Techniczna –następca obecnego POPT.
  • 16 regionalnych programów operacyjnych będącymi następcami obecnych 16 RPO, CP1,2,3,4,5 – zakres interwencji będzie wypracowany w ramach prac grup roboczych, wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2021-2027.

 

Chcesz pozyskać pieniądze z nowej perspektywy budżetowej 2021-2027? Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możesz uzyskać!