Badania i innowacje lubuskich przedsiębiorstw

Badania i innowacje lubuskich przedsiębiorstw

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

1.1 BADANIA I INNOWACJE, Typ I i II

 Celem działania jest zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej lubuskich przedsiębiorstw.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw, partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R, którzy chcą zrealizować inwestycję na terenie województwa lubuskiego, co oznacza, że oddział, siedzibę, miejsce prowadzenia działalności można zarejestrować we właściwym rejestrze po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Co do zasady:

 • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 9 osób,
 • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
 • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób,
 • Duże przedsiębiorstwo –zatrudnia powyżej 250 osób.

 

TYPY PROJEKTÓW:

I typ projektu: Projekty B+R przedsiębiorstw,

II typ projektu: Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R,

w ramach następujących kategorii interwencji:

  • 56 – Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednioz działaniami badawczymi i innowacyjnymi.
  • 57 – Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

 

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Poziom dofinansowania różni się w zależności od typu projektu, wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju wsparcia:

TYP I: Projekty B+R przedsiębiorstw

W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe:

1.badania przemysłowe:

 • do 80% dofinansowania do inwestycji dla mikro i małego przedsiębiorstwa,
 • do 75% dofinansowania do inwestycji dla średniego przedsiębiorstwa,
 • do 65% dofinansowania do inwestycji dla pozostałych beneficjentów.

2. prace rozwojowe:

 • do 60% dofinansowania do inwestycji dla mikro i małego przedsiębiorstwa,
 • do 50% dofinansowania do inwestycji dla średniego przedsiębiorstwa,
 • do 40% dofinansowania do inwestycji dla pozostałych beneficjentów.

 

W przypadku pomocy na projekty wspierania innowacyjności:

 • 50% dofinansowania do inwestycji tylko dla mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa

 

TYP II: Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R

W przypadku pomocy na projekty w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • 55% dofinansowania do inwestycji dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
 • 45% dofinansowania do inwestycji dla średnich przedsiębiorstw,
 • 35% dofinansowania do inwestycji dla pozostałych beneficjentów.

 

Wielkość dofinansowania:

 • maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 zł.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

1.Dofinansowanie w ramach I typu projektu: Projekty B+R przedsiębiorstw:

a)w przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe pomoc będzie przyznawana na realizacje badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych,

b)w przypadku pomocy na projekty wspierania innowacyjności pomoc ta będzie przyznana wyłącznie w przypadku etapów projektu dotyczących działań w obszarze wzornictwa oraz uzyskania, walidacji i ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (na uzyskanie tzw. własnych patentów).

2. Dofinansowanie w ramach II typu projektu: Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R

a)inwestycji w aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • utworzeniem nowego zakładu (zakup maszyn, urządzeń w związku uruchomieniem badań, tworzenie i uruchomienie nowego działu B+R, laboratorium przez przedsiębiorcę),
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu (uruchomienie kolejnej linii technologicznej w związku z pracami B+R),
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (rozpoczęcie prowadzenia działalności B+R jako nowej, dodatkowej, innowacyjnej działalności w ramach już prowadzonej działalności,
 • zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (wprowadzenie nowego, innowacyjnego rozwiązania technologicznego znacząco odmiennego od stosowanego dotychczas, poprzez inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej, wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie).

 

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty gdyby zakup nie nastąpił (nabycie przedsiębiorstwa, tzn. zorganizowanego zespołu aktywów – składników materialnych i niematerialnych – przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie B+R). Wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

W przypadku przedsiębiorstw innych iż MŚP inwestycja początkowa może być przyznana wyłącznie na rzecz nowej działalności gospodarczej, tj.:

 • inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu lub z dywersyfikacją działalności zakładu, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna do takiej działalności,
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty gdyby zakup nie nastąpił, pod warunkiem, że nowa działalność, jaka ma być prowadzona z wykorzystaniem nabytych aktywów, nie jest taka sama jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem ani podobna do takiej działalności.

 

TERMINY:

Nabór wniosków będzie trwał:

od 31 marca 2016 r.  do 01 czerwca 2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2016 r.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą kwalifikującym się do projektu badania i innowacje lubuskich przedsiębiorstw- nie czekaj! Skontaktuj się z nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995