Bony na innowacje dla małopolskich przedsiębiorstw

Bony na innowacje dla małopolskich przedsiębiorstw

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

1.2.3 BONY NA INNOWACJE

Celem poddziałania bony na innowacje dla małopolskich przedsiębiorstw jest wzmacnianie współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu, a także zapewnienie podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zwłaszcza mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą zrealizować inwestycję na terenie województwa małopolskiego, co oznacza, że oddział, siedzibę, miejsce prowadzenia działalności można zarejestrować we właściwym rejestrze po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Co do zasady:

 • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 10 osób,
 • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
 • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób,
 • Duże przedsiębiorstwo – zatrudnia od 250 osób.

 

TYPY PROJEKTÓW:

BONY NA INNOWACJE :

 • mały bon na innowacje
 • duży bon na innowacje

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?

Wsparcie może zostać przeznaczone w szczególności na zakup usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych.

Katalog usług badawczo-rozwojowych w ramach małego jak i dużego bonu na innowacje obejmuje:

Typ I: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące:

 • badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, prowadzących do opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług;
 • opracowania prototypów, projektów demonstracyjnych lub pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony;

Typ II: usługi w zakresie wzornictwa, dotyczące wykonania projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonania projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania.

Katalog usług proinnowacyjnych w ramach:

 • małego bonu na innowacje,
 • dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa

obejmuje:

Typ III: usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, zawierającego ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia;

Typ IV: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu;

Typ V: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

Typ VI: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym, które dotyczą: wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania; analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji.

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Poziom dofinansowania:

 • 90% dofinansowania do inwestycji – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy,
 • 80% dofinansowania do inwestycji – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi,
 • 70% dofinansowania – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny.

 

Wielkość dofinansowania:

 • maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
 • dla typu projektu A: 50 000,00 zł
 • dla typu projektu B: 100 000,00 zł.

Dofinansowanie będzie przekazywane przedsiębiorstwom w formie zaliczki i  refundacji.

JAKIE SĄ LIMITY I OGRANICZENIA?

 1. Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w formie bonu jeden raz w ramach danego naboru
 2. w zakresie dotyczącym ochrony własności intelektualnej wsparcie może zostać przeznaczone na wydatki ponoszone w związku z przygotowaniem zgłoszenia oraz zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej
 3. wnioskodawca samodzielnie wybiera wykonawcę usługi/usług,
 4. podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo-rozwojowych – typu 1 i 2 oraz usług proinnowacyjnych – typu 3, 4, 5, 6:
 • jednostki naukowe, posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A lub B,
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego posiadający siedzibę na terytorium RP,
 • niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP,
 • centra transferu technologii,
 • spółki celowe

5. podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – typu 3, 4, 5, 6:

 • instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, tj. podmioty posiadające status ośrodków innowacji akredytowanych w ramach wdrożonego przez Ministerstwo Rozwoju systemu akredytacji ośrodków innowacji świadczących proinnowacyjne usług na rzecz przedsiębiorstw (ujęte na aktualnej liście akredytowanych ośrodków innowacji);

 

TERMINY:

od 06.06.2016 do 31.10.2016

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą kwalifikującym się do projektu bony na innowacje dla małopolskich przedsiębiorstw nie czekaj! Skontaktuj się z nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995